Aktualności

10 cze

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków MKS „Zagłębie” Lubin

10 cze 2020 11:10

Zarząd MKS „Zagłębie” Lubin informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków MKS „Zagłębie” Lubin na dzień 25.06.2020 r. - pierwszy termin godz. 14.00, drugi termin godz. 14.15 w Sali Audiowizualnej hali RCS przy ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin.

Mężczyźni

Zarząd MKS „Zagłębie” Lubin

informuje, że zwołuje  Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
Członków MKS „Zagłębie” Lubin

na dzień 25.06.2020 r.

pierwszy termin godz. 14.00,
drugi termin godz. 14.15

w Sali Audiowizualnej  hali RCS przy ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin

PORZĄDEK  OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie  porządku  obrad  i  zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania
 5. Wybór komisji roboczych:

            a/  mandatowo-skrutacyjno - wyborcza

            b/ uchwał i wniosków oraz statutową

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu MKS "Zagłębie" Lubin za okres  od 17.06.2019r. do 08.06.2020 r. oraz sprawozdanie  finansowe Klubu za 2019 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
 3. Sprawozdanie z działalności sekcji sportowych – piłki  ręcznej.
 4. Dyskusja.
 5. Podjęcie uchwały  o przyjęciu Sprawozdania z działalności Zarządu MKS "Zagłębie" Lubin
 6. Podjęcie uchwały  o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Klubu za 2019 r.   
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2019 zyskami z lat przyszłych
 9. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującym Członkom Zarządu Klubu.      
 10. Podjęcie uchwały o  udzielenie absolutorium ustępującym Członkom Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Zarządu na nową kadencję
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Komisji Rewizyjnej
 13. Wybór członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
 14. Podjęcie innych uchwał Walnego Zebrania.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD
MKS „ZAGŁĘBIE” LUBIN