Aktualności

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków MKS „Zagłębie” Lubin 29 maj

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków MKS „Zagłębie” Lubin

29 maj 2024 11:44

Zarząd MKS „Zagłębie” Lubin informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków MKS „Zagłębie” Lubin na dzień 18.06.2024 r. pierwszy termin godz. 12.30, drugi termin godz. 12.45 w Sali Konferencyjnej hali RCS przy ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin.

Mężczyźni

PORZĄDEK  OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie  porządku  obrad  i  zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania
 5. Wybór komisji roboczych:

            a/  mandatowo-skrutacyjno - wyborcza

            b/ uchwał i wniosków oraz statutową

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu MKS "Zagłębie" Lubin za okres  od 30.06.2023r. do 17.06.2024 r. oraz sprawozdanie  finansowe Klubu za 2023 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
 3. Sprawozdanie z działalności sekcji sportowych – piłki  ręcznej.
 4. Podjęcie uchwały  o przyjęciu Sprawozdania z działalności Zarządu
  MKS "Zagłębie" Lubin
 5. Podjęcie uchwały  o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Klubu za 2023 r.   
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
 7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2023 zyskami z lat przyszłych
 8. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującym Członkom Zarządu Klubu.      
 9. Podjęcie uchwały o  udzielenie absolutorium ustępującym Członkom Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Zarządu na nową kadencję
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Komisji Rewizyjnej
 12. Wybór członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie innych uchwał Walnego Zebrania.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD MKS „ZAGŁĘBIE” LUBIN