Wpisy

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków MKS „Zagłębie” Lubin

Zarząd MKS „Zagłębie” Lubin informuje, że zwołuje  Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze
Członków MKS „Zagłębie” Lubin na dzień 13.06.2016 r. pierwszy termin godz. 15.00, drugi termin godz. 15.15
w Sali Audiowizualnej  hali RCS przy ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin.

Porządek obrad:
Otwarcie Walnego Zebrania.
1. Wybór Przewodniczącego.
2. Wybór Prezydium zebrania
3. Wybór protokolanta.
4. Przyjęcie  porządku  obrad  i  zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania
5. Wybór komisji mandatowej i uchwał i wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za okres od 13.06.2016 r. do  05.06.2017 r., w tym sprawozdanie z wykonania uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków
MKS Zagłębie Lubin z dnia 27.06.2016r.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy
8. Sprawozdanie z działalności  sportowej Klubu
9. Podjęcie uchwał o:
a) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Klubu za 2016 w tym bilansu,
b) zatwierdzeniu  sprawozdania Zarządu z działalności Klubu,
c) zatwierdzeniu  sprawozdawania z działalności Komisji Rewizyjnej
d) przeznaczeniu zysku za rok 2016 na pokrycie straty z lat poprzednich
10. Podjęcie innych uchwał Walnego Zebrania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD
MKS „ZAGŁĘBIE” LUBIN