Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MKS ZAGŁĘBIE LUBIN

INFORMACJE O FIRMIE

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.zaglebie.lubin.pl (Oficjalny Sklep Zagłębia Lubin) prowadzony jest przez MKS Zagłębie Lubin  z siedzibą w Lubinie (59 – 300), przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 98, wpisaną do rejestru nr 0000126455 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.

§1 ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej www.zaglebie.lubin.pl/sklep . Do formularza tego dołączony jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z tym że każde zamówienie będzie załatwiane następnego dnia, który jest dniem pracy.
3. Aby złożyć zamówienie użytkownik musi uprzednio zarejestrować się podając swoje dane adresowe oraz numer telefonu.
4. Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie umowy. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieścisłe, nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.
5. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do sklepu.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (zamówienie zrealizowane częściowo, zamówienie anulowane, czas realizacji wydłużony do momentu uzupełnienia przez Sklep zamówienia).
7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

§2 PŁATNOŚĆ

1. Płatności na rzecz Sklepu dokonywane są w następujących formach: przelew internetowy, lub płatność przy odbiorze.
2. W przypadku płatności internetowej przelewy dokonywane są na konto bankowe MKS Zagłębie Lubin pod numerem.
3. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata sumy następuje do rąk kuriera i dokonywana jest w domu Klienta podczas odbioru przesyłki. W skład zapłaty wchodzi również koszt przesyłki, który pokrywany jest przez Klienta.
4. W przypadku płatności internetowej warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta na konto MKS Zagłębie Lubin.

§3 KOSZT I CZAS REALIZACJI

1. Wysyłka towaru następuje w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zapłaty należności przez Klienta pod warunkiem,
że całe zamówienie jest skompletowane.
2. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany w zamówieniu, zgodnie z regulaminem sklepu.
3. Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
4. Sklep wystawia paragon, który jest dowodem zakupu. Sklep na życzenie klienta złożone w uwagach do zamówienia może wystawić za zakupiony towar fakturę VAT.
5. Paczki wysłane przez Sklep MKS Zagłębie Lubin nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy.
6. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
7. Asortyment i produkty znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
9. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które dodatkowo ponosi Klient. Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży
jest cena wskazana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu oraz wprowadzania do nich zmian. O każdej takiej zmianie zostanie zawarta informacja na stronie internetowej sklepu.
10. Jeżeli zamawiający odmówi odbioru zamówionej przesyłki lub nie odbierze przesyłki pomimo wezwań, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizowania kolejnych zamówień Klienta.
11. Termin realizacji zamówienia może wydłużyć się do 21 dni roboczych, w przypadku niedostępności towaru.

§4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny („Ustawa”) konsument ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od dnia dostarczenia towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do formularza zamówienia (§1). W razie skorzystania z w/w prawa Klient jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które winno zostać dołączone do przesyłki zwrotnej wraz z zakupionym towarem oraz dowodem zakupu w stanie niezmienionym, nie noszącym znamion używania, nie uszkodzonym ani nie zniszczonym. Ponadto towar musi być zwrócony w oryginalnym, opakowaniu z kompletną zawartością, pod rygorem odmowy uznania zwrotu zakupionego towaru.
2. Wysłanie zwrotu do Sklepu MKS Zagłębie Lubin odbywa się na koszt zwracającego.
3. Zwrotu należy dokonywać na adres korespondencyjny Sklepu:
MKS Zagłębie Lubin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 98
59 – 300 Lubin
4. W związku ze zwrotem o którym mowa w §4 ust. 1, Sklep zwróci Klientowi kwotę na podany w oświadczeniu rachunek bankowy zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy.
5. Koszt przesyłki towaru ze Sklepu Zagłębia Lubin nie podlega zwrotowi.
6. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w §4 ust. 1 zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu zakupionego towaru.
7. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zakupiony w Sklepie towar w przypadku stwierdzenia w nim:
a) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
b) wad fabrycznych,
c) niezgodności towaru z zamówieniem.
8. W przypadku, gdy opakowanie dostarczonej do Klienta przesyłki posiada oznaki uszkodzenia lub prób otwierania, należy w obecności osoby dostarczającej paczkę sporządzić protokół szkody nie przyjmując przesyłki.
9. Składając reklamację zakupionych towarów należy podać dokładny opis występującej wady, podać okoliczności jej wystąpienia, wykazać dokonanie zakupu oraz wskazać rachunek bankowy, na który miałyby zostać przelane środki pieniężne.
10. Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
11. W przypadku uznanej reklamacji towary są wymieniane na wolne od wad. Jeśli model nie występuje już w ofercie Sklepu, Sklep zwraca kwotę odpowiadającą cenie zakupu oraz kosztom przesyłki towaru do klienta na wskazany rachunek bankowy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
12. Koszty przesłania wadliwego produktu do Sklepu Zagłębia Lubin ponosi Klient. Koszt ten zostanie zwrócony na rachunek bankowy Klienta w przypadku uznania reklamacji.
W przypadku nie uznanej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, koszty przesyłki nie są zwracane.
13. Nie istnieje możliwość wymiany towaru w siedzibie MKS Zagłębia Lubin.
14. Prawo zwrotu towaru nie obejmuje zamówień indywidualnych (o właściwościach określonych przez Klienta lub ściśle związanych z jego osobą np. nadruk nazwiska na koszulce).

§5 INNE POSTANOWIENIA

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, właściwy dla siedziby sprzedającego.

§6 OCHRONA PRYWATNOŚCI

Administratorem Twoich danych osobowych jest MKS Zagłębie Lubin z siedzibą w Lubinie, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 98

Aby z nami się skontaktować napisz na adres pocztowy: MKS Zagłębie Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 98, 59-300 Lubin, lub wybierz formę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@zaglebie.lubin.pl.

Dane, które posiadamy, otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta oraz w momencie przyjmowania zamówienia telefonicznego lub podczas dokonywania zakupu stacjonarnego.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy zakupowej, w tym dokonywania transakcji i płatności oraz rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych;
 • kontaktowania się z Tobą w celach finalizacji umowy kupna, sprzedaży lub innych celach związanych z transakcjami dokonanymi lub aktualnie dokonywanymi;
 • przetwarzania danych wymaganych przepisami prawa do celów rachunkowych i rozrachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MKS Zagłębie Lubin, którym jest:

 • kontaktowanie się w celach związanych z działaniami marketingowymi poprzez kanały komunikacji używane w MKS Zagłębie Lubin, w szczególności telefon, wiadomości e-mail oraz komunikatory internetowe;
 • organizacji akcji promocyjnych, w których możesz brać udział;
 • windykacji zaległych należności;
 • prowadzenie statystyk.

Jeśli się na to zgodzisz, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, tak samo, jak była wyrażona. Dane osobowe gromadzone przez nas będą przetwarzane i przechowywane przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie.

Wymagamy podania danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Klientem, a tym samym świadczyć usługę. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy kupna/sprzedaży,
a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług sklepu MKS Zagłębie Lubin.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

MKS Zagłębie Lubin przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu
w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • statystycznych;
 • marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane przechowujemy przez czas nieokreślony i bezterminowo, do momentu wycofania udzielonej do tego celu zgody.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział, będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres niezbędny do zakończenia ich trwania.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§7

Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.